ເງິນກູ້ສົ່ງເສີມສຳລັບທຸກອາຊີບ V2019 - ສະຖາບັນການເງິນ ບີດີພີ

ເງິນກູ້ສົ່ງເສີມສຳລັບທຸກອາຊີບ V2019
1.ຜູ້ມີສິດໃນການກູ້ຢືມ
- ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍລາຍຍ່ອຍທີ່ມີທຸລະກິດເປັນຂອງຕົນເອງ
- ບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ມີອາຊີບ ແລະ ລາຍໄດ້

2.ວົງເງິນໃຫ້ກູ້
- ສູງເຖິງ 50,000,000 ກີບ

3.ອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງເງິນກູ້
- 3.2-3.5% ຕໍ່ເດືອນ (ຄິດໄລ່ແບບຖົດຖອຍ)

4.ກຳນົດເວລາຂອງເງິນກູ້
- ສູງສຸດ 36 ເດືອນ

5.ການຊຳລະຄືນເງິນກູ້
- ຊຳລະເປັນລາຍເດືອນ

6.ຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ
- ໃບຕາດິນຂອບທອງ
- ບັນຊີເງິນຝາກທະນາຄານ
- ໃບທະບຽນລົດໃຫຍ່
- ອື່ນໆ

7.ເອກະສານປະກອບ
- ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ, ສຳມະໂນຄົວ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
- ປື້ມບັນຊີເງິນຝາກທະນາຄານ

8.ໄລຍະເວລາຂອງການພິຈາລະນາ ແລະ ການອານຸມັດເງິນກູ້
-ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນກູ້ ພາຍໃນ 3 ວັນ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ແລະ ປະກອບເອກະສານຄົບຖ້ວນ

*ທ່ານສາມາດໂທ-ແຊັດສອບຂໍ້ມູນແບບລະອຽດ ຫຼື ຖ້າຕັດສິນໃຈທີ່ຈະກູ້ຕາມເບີຕິດຕໍ່ດ້ານລຸ່ມ
030 4814459 (ສົມເພັດ)
020 91918901 (ເທ້)

*ສະໝັກລົງທະບຽນຂໍກູ້ຍືມອອນລາຍໄດ້ດ້ານລຸ່ມນີ້:

ລົງທະບຽນກູ້ຍືມອອນລາຍ


Previous
Next Post »

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ:(021)316505-7,ແຟັກ:(021)316506