ເງິນກູ້ພະນັັກງານ Pro 2019 - ສະຖາບັນການເງິນ ບີດີພີ

ເງິນກູ້ພະນັັກງານ Pro 2019

ຜູ້ມີສິດໃນການກູ້ຢືມ ພະນັກງານລັດ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ ບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ມີອາຊີບ ແລະ ລາຍໄດ້
ວົງເງິນໃຫ້ກູ້ ສູງສຸດ 50,000,000ກີບ
ອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງເງິນກູ້ 3.2-3.5%
ກຳນົດເວລາຂອງເງິນກູ້ ສູງສຸດ 36 ເດືອນ
ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ບັດ ATM, ປຶ້ມບັນຊີເງິນເດືອນ
ເອກະສານປະກອບ ສໍາມະໂນຄົວ, ໃບຢັ້ງຢືນເງິນເດືອນ, ບັນຊີຍ້ອນຫຼັງ 6 ເດືອນ ຫຼື Statement
ໄລຍະເວລາການອະນຸມັດ ພາຍໃນ 2 ວັນ
ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ແລະ ປະກອບເອກະສານຄົບ ຖ້ວນ

ລົງທະບຽນກູ້ຍືມອອນລາຍ
Previous
Next Post »

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ:(021)316505-7,ແຟັກ:(021)316506