ເງິນກູ້ພະນັກງານລັດ-ເອກະຊົນ ກູ້ງ່າຍ ບໍ່ມີຫຼັກຊັບກໍກູ້ໄດ້ - ສະຖາບັນການເງິນ ບີດີພີ

ເງິນກູ້ພະນັກງານລັດ-ເອກະຊົນ ກູ້ງ່າຍ ບໍ່ມີຫຼັກຊັບກໍກູ້ໄດ້1.ຜູ້ມີສິດໃນການກູ້ຢືມ
- ພະນັກງານລັດ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ
-  ພະນັກງານເອກະຊົນ, ພະນັກງານ ລັດວິສາຫະກິດ

2.ວົງເງິນໃຫ້ກູ້
- ສູງເຖິງ 30,000,000 ກີບ

3.ອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງເງິນກູ້
- 3.2 ຕໍ່ເດືອນ

4.ກຳນົດເວລາຂອງເງິນກູ້
- ສູງສຸດ 24 ເດືອນ

5.ການຊຳລະຄືນເງິນກູ້
- ຊຳລະຕົ້ນທຶນ+ດອກເບ້ຍ

6.ຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ

- ບັດ ATM+ປື້ມບັນຊີເງິນເດືອນ (ສຳລັບພະນັກງານລັດ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດເທົ່ານັ້ນ)
- ໃບທະບຽນລົດໃຫຍ່, ລົດຈັກ ແລະ ໃບຕາດິນ ສຳລັບພະນັກງານລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ເບີກເງິນເດືອນເປັນເງິນສົດ

7.ເອກະສານປະກອບ
- ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ, ສຳມະໂນຄົວ, ໜັງສືຜ່ານແດນ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
- ບັນຊີຍ້ອນຫຼັງ ຫຼື Statement ຍ້ອນຫຼັງ 6 ເດືອນ ຫຼື ອັບເດດປື້ນບັນຊີເງິນເດືອນ

8.ໄລຍະເວລາຂອງການພິຈາລະນາ ແລະ ການອານຸມັດເງິນກູ້
- ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນກູ້ ພາຍໃນ 2 ວັນ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ແລະ ປະກອບເອກະສານຄົບຖ້ວນ

*ທ່ານສາມາດໂທ-ແຊັດສອບຂໍ້ມູນແບບລະອຽດ ຫຼື ຖ້າຕັດສິນໃຈທີ່ຈະກູ້ຕາມເບີຕິດຕໍ່ດ້ານລຸ່ມ
030 4814459 (ສົມເພັດ)
020 91918901 (ເທ້)

*ສະໝັກລົງທະບຽນຂໍກູ້ຍືມອອນລາຍໄດ້ດ້ານລຸ່ມນີ້:

ລົງທະບຽນກູ້ຍືມອອນລາຍ


Previous
Next Post »

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ:(021)316505-7,ແຟັກ:(021)316506