ເງິນກູ້ສົ່ງເສີມ - ສະຖາບັນການເງິນ ບີດີພີ

ເງິນກູ້ສົ່ງເສີມ

ຜູ້ມີສິດໃນການກູ້ຢືມ ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍລາຍຍ່ອຍທີ່ມີທຸລະກິດເປັນຂອງຕົນເອງ ບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ມີອາຊີບ ແລະ ລາຍໄດ້
ວົງເງິນໃຫ້ກູ້ ສູງສຸດເຖິງ 50,000,000ກີບ
ອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງເງິນກູ້ 3% (ຄິດໄລ່ແບບຖົດຖອຍຕາມຕົ້ນທຶນ)
ກຳນົດເວລາຂອງເງິນກູ້ ສູງສຸດ 60 ເດືອນ
ການຊໍາລະເງິນກູ້ ຂຶ້ນກັບລາຍຮັບຂອງລູກຄ້າ
ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ໃບຕາດິນຂອບທອງ, ໃບທະບຽນລົດໃຫຍ່, ບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ມີອາຊີບ ແລະ ລາຍໄດ້
ເອກະສານປະກອບ ສໍາມະໂນຄົວ, ບັດປະຈໍາຕົວ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ໃບຢັ້ງຢືນຖານະທາງການເງິນ, ສໍາເນົາຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ
ໄລຍະເວລາການອະນຸມັດ ພາຍໃນ 3 ວັນ
ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ແລະ ປະກອບເອກະສານຄົບຖ້ວນ
ລົງທະບຽນກູ້ຍືມອອນລາຍ
Previous
Next Post »

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ:(021)316505-7,ແຟັກ:(021)316506