ເງິນກູ້ຢ້າຍທະນາຄານ - ສະຖາບັນການເງິນ ບີດີພີ

ເງິນກູ້ຢ້າຍທະນາຄານ

ຜູ້ມີສິດໃນການກູ້ຢືມ ບຸນຄົນທົ່ວໄປທີ່ມີອາຊູີບ, ທຸລະກິດ ແລະ ລາຍໄດ້
ວົງເງິນໃຫ້ກູ້ ອະນຸມັດວົງເງິນສູງ
ອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງເງິນກູ້ 2.5 – 3.25%
ກຳນົດເວລາຂອງເງິນກູ້ ອີງຕາມຈະໄດ້ຮັບເງິນບ້ວງໃໝ່
ການຊຳລະຄືນ ທັງຕົ້ນແລະດອກ ເມື່ອໄດ້ຮັບເງິນບ້ວງໃໝ່
ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ໃບຕາດິນ, ທະບຽນລົດ...
ເອກະສານປະກອບ ສໍາມະໂນຄົວ, ໃບຢັ້ງຢືນເງິນເດືອນ, ບັນຊີຍ້ອນຫຼັງ 6 ເດືອນ ຫຼື Statement
ໄລຍະເວລາການອະນຸມັດ ພາຍໃນມື້
ລົງທະບຽນກູ້ຍືມອອນລາຍ
Previous
Next Post »

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ:(021)316505-7,ແຟັກ:(021)316506