ເງິນກູ້ກຸ່ມ - ສະຖາບັນການເງິນ ບີດີພີ

ເງິນກູ້ກຸ່ມ

ຜູ້ມີສິດໃນການກູ້ຢືມ ກຸ່ມຊາວກະສິກໍາ, ກຸ່ມຊາວຫັດຖະກໍາ
ວົງເງິນໃຫ້ກູ້ ສູງສຸດເຖິງ 10,000,000ກີບ
ອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງເງິນກູ້ 3.26%
ກຳນົດເວລາຂອງເງິນກູ້ ສູງສຸດ 32 ອາທິດ
ການຊໍາລະເງິນກູ້ ຊໍາລະເປັນລາຍອາທິດ
ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ບຸກຄົນໃນກຸ່ມຄໍ້າປະກັນໃຫ້ກັນ
ເອກະສານປະກອບ ສໍາມະໂນຄົວ
ໄລຍະເວລາການອະນຸມັດ ພາຍໃນ 3 ວັນ
ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ແລະ ປະກອບເອກະສານຄົບ ຖ້ວນ
ລົງທະບຽນກູ້ຍືມອອນລາຍ
Previous
Next Post »

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ:(021)316505-7,ແຟັກ:(021)316506