ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆໃນການກູ້ເງິນ - ສະຖາບັນການເງິນ ບີດີພີ

ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆໃນການກູ້ເງິນເອກະສານປະກອບ
- ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ, ສຳມະໂນຄົວ, ໜັງສືຜ່ານແດນ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
- ບັນຊີຍ້ອນຫຼັງ ຫຼື Statement ຍ້ອນຫຼັງ 6 ເດືອນ ຫຼື ອັບເດດປື້ນບັນຊີເງິນເດືອນ
ຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ
- ບັດ ATM+ປື້ມບັນຊີເງິນເດືອນ (ສຳລັບພະນັກງານລັດ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດເທົ່ານັ້ນ)
- ໃບທະບຽນລົດໃຫຍ່, ລົດຈັກ ແລະ ໃບຕາດິນ ສຳລັບພະນັກງານລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ເບີກເງິນເດືອນເປັນເງິນສົດ
Previous
Next Post »

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ:(021)316505-7,ແຟັກ:(021)316506