ເງິນກູ້ດ່ວນ - ສະຖາບັນການເງິນ ບີດີພີ

ເງິນກູ້ດ່ວນ

ຜູ້ມີສິດໃນການກູ້ຢືມ ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍລາຍຍ່ອຍທີ່ມີທຸລະກິດເປັນຂອງຕົນເອງ ບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ມີອາຊີບ ແລະ ລາຍໄດ້
ວົງເງິນໃຫ້ກູ້ ຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ
ອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງເງິນກູ້ 3.23%
ກຳນົດເວລາຂອງເງິນກູ້ ສູງສຸດ 12 ເດືອນ
ການຊໍາລະເງິນກູ້ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ
ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ໃບຕາດິນຂອບທອງ, ໃບທະບຽນລົດໃຫຍ່, ບັນຊີເງິນຝາກທະນາຄານ
ເອກະສານປະກອບ ສໍາມະໂນຄົວ, ໃບຢັ້ງຢືນຖານະທາງການເງິນ
ໄລຍະເວລາການອະນຸມັດ ພາຍໃນ 1 ວັນ
ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ແລະ ປະກອບເອກະສານຄົບຖ້ວນ
ລົງທະບຽນກູ້ຍືມອອນລາຍ
Previous
Next Post »

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ:(021)316505-7,ແຟັກ:(021)316506