ເງິນກູ້ໝູນວຽນ - ສະຖາບັນການເງິນ ບີດີພີ

ເງິນກູ້ໝູນວຽນ

ຜູ້ມີສິດໃນການກູ້ຢືມ ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍລາຍຍ່ອຍທີ່ມີທຸລະກິດເປັນຂອງຕົນເອງ ບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ມີອາຊີບ ແລະ ລາຍໄດ້
ວົງເງິນໃຫ້ກູ້ ສູງສຸດເຖິງ 5,000,000ກີບ
ອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງເງິນກູ້ 3.26%
ກຳນົດເວລາຂອງເງິນກູ້ ສູງສຸດ 27 ອາທິດ
ການຊໍາລະເງິນກູ້ ຊຳລະເປັນ ລາຍອາທິດ ຫຼື ລາຍ15 ມື້
ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ໃບຕາດິນຂອບທອງ, ໃບທະບຽນລົດໃຫຍ່, ໃບທະບຽນລົດຈັກ
ເອກະສານປະກອບ ສໍາມະໂນຄົວ, ໃບຢັ້ງຢືນຖານະທາງການເງິນ
ໄລຍະເວລາການອະນຸມັດ ພາຍໃນ 3 ວັນ
ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ແລະ ປະກອບເອກະສານຄົບ ຖ້ວນ

ລົງທະບຽນກູ້ຍືມອອນລາຍ
Previous
Next Post »

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ:(021)316505-7,ແຟັກ:(021)316506