ເງິນກູ້ພະນັກງານລັດ-ບຳນານ - ສະຖາບັນການເງິນ ບີດີພີ

ເງິນກູ້ພະນັກງານລັດ-ບຳນານ

ຜູ້ມີສິດໃນການກູ້ຢືມ ພະນັກງານລັດ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ ບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ມີອາຊີບ ແລະ ລາຍໄດ້
ວົງເງິນໃຫ້ກູ້ ສູງສຸດ 50,000,000ກີບ
ອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງເງິນກູ້ 3%
ກຳນົດເວລາຂອງເງິນກູ້ ສູງສຸດ 60 ເດືອນ
ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ບັດ ATM, ປຶ້ມບັນຊີເງິນເດືອນ
ເອກະສານປະກອບ ສໍາມະໂນຄົວ, ໃບຢັ້ງຢືນເງິນເດືອນ, ບັນຊີຍ້ອນຫຼັງ 6 ເດືອນ ຫຼື Statement
ໄລຍະເວລາການອະນຸມັດ ພາຍໃນ 2 ວັນ
ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ແລະ ປະກອບເອກະສານຄົບຖ້ວນ
ລົງທະບຽນກູ້ຍືມອອນລາຍ
Previous
Next Post »

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ:(021)316505-7,ແຟັກ:(021)316506