ແບບຟອມກູ້ຢືມອອນລາຍ - ສະຖາບັນການເງິນ ບີດີພີ

ແບບຟອມກູ້ຢືມອອນລາຍ


ສອບຖາມທາງວອດແອັບ: 020 59219034 ຫຼື ສົ່ງເອກະສານຫຼັກຊັບຄລິກ ທີ່ນີ້
ເອກະສານປະກອບ
- ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ, ສຳມະໂນຄົວ, ໜັງສືຜ່ານແດນ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
- ບັນຊີຍ້ອນຫຼັງ ຫຼື Statement ຍ້ອນຫຼັງ 6 ເດືອນ ຫຼື ອັບເດດປື້ນບັນຊີເງິນເດືອນ
ຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ
- ບັດ ATM+ປື້ມບັນຊີເງິນເດືອນ (ສຳລັບພະນັກງານລັດ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດເທົ່ານັ້ນ)
- ໃບທະບຽນລົດໃຫຍ່, ລົດຈັກ ແລະ ໃບຕາດິນ ສຳລັບພະນັກງານລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ເບີກເງິນເດືອນເປັນເງິນສົດ

---------------
ໜ່ວຍ 01, ບ້ານ ດອນປ່າໃໝ່, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕູ້ໄປສະນີ: 5585
ໂທ: (+856 21) 316505
Previous
Next Post »

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ:(021)316505-7,ແຟັກ:(021)316506